مستند گزارشی اردوی فصل رویش

صفحۀ اصلی » تولیدات » تولیدات چندرسانه ای » مستند گزارشی اردوی فصل رویش

این فیلم، مستند گزارشی کامل از اردوی فصل رویش است که مرداد ماه 1398 در اردوگاه منتظران آفتاب برگزار گردید. بی شک این اردو می تواند از نمونه اردوهای هدفمند باشد. چالش های روزانه، ناظر اعظم، حواله ی روی و … از جذابیت های این اردو بود.