اختتامیّۀ پارک علم و معرف ضیافت

اختتامیه پارک علم و معرفت ضیافت در تاریخ 22 خرداد 1397 در پارک بانک استان برگزار گردید.

اجرای زیبای گروه سرود نوجوانان آوای مهر طاها

اجرای زیبای برنامه عمو روحانی